Firmy inwestycyjne

Oferta dla działalności maklerskiej

Oferta ProFuturity Sp. z o.o. dotycząca przygotowania wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz wymaganych przepisami prawa regulaminów i procedur niezbędnych do uruchomienia działalności maklerskiej, a także dalszej współpracy po rozpoczęciu przez dom maklerski działalności

Przygotowanie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Zakres wniosku i inne dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działalności maklerskiej

A. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

1. Przygotowanie danych osobowych członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez Spółkę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, opisu ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Przygotowanie listy akcjonariuszy posiadających akcje wnioskodawcy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne wraz z określeniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz procentowym określeniem posiadanych przez nich głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. Przygotowanie, w przypadku, gdy akcjonariuszami Spółki będą osoby fizyczne posiadające co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 % kapitału zakładowego wnioskodawcy danych osobowych tych osób, informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Przygotowanie, w przypadku gdy akcjonariuszami Spółki będą osoby prawne posiadające co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki akcyjnej będącej wnioskodawcą informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Przygotowanie informacji o podmiotach wchodzących w skład tej samej co wnioskodawca grupy kapitałowej obejmujących wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, opisu prowadzonej działalności gospodarczej oraz, w przypadku osoby prawnej będącej podmiotem dominującym wobec wnioskodawcy, jeżeli podmiot ten jest finansową spółką holdingową, o której mowa w art. 98a ust.2 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, danych osobowych osób wchodzących w skład jej organów zarządzających i nadzorczych, opisu ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

6. Przygotowanie informacji określonych w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której pozostaje wnioskodawca.

7. Przygotowanie informacji o wysokości kapitału założycielskiego, ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia.

8. Weryfikacja przygotowanej przez Zleceniodawcę analizy ekonomiczno-finansowej możliwości prowadzenia działalności maklerskiej przez okres roku od dnia rozpoczęcia tej działalności ( plus pomoc merytoryczna przy jej tworzeniu np. dostarczenie arkuszy elektronicznych MRF ) .

9. Przygotowanie wzorów oświadczeń o niekaralności osób wymienionych w pkt 1.

10. Przygotowanie informacji o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali i oddziałów, jeżeli planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych.

11. Przygotowanie informacji o dotychczasowej prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (jeżeli taka była prowadzona).

12. Przygotowanie informacji o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub 10 % kapitału zakładowego wnioskodawcy obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej działalności gospodarczej.

13. Skompletowanie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej: statutu i odpisu z rejestru przedsiębiorców. Weryfikacja statutu pod katem wymogów uzyskania zezwolenia (np. organy spółki).

14. Przygotowanie regulaminów zgłoszonych we wniosku działalności maklerskiej: [zależy od wybranego zakresu prowadzenia działalności].

15. Przygotowanie regulaminu organizacyjnego.

[ punkt wyjścia do przygotowania wniosku – wskazana ścisła współpraca z osobami mającymi kierować działalnością domu maklerskiego na etapie wypracowania struktury organizacyjnej przyszłego domu ]

16. Przygotowanie opisu systemu kontroli wewnętrznej ( proponujemy zamiast opisu przygotowanie regulaminu kontroli wewnętrznej).

17. Przygotowanie regulaminu nadzoru zgodności działalności z prawem.

18. Przygotowanie regulaminu ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową.

19. Przygotowanie procedur wewnętrznych zapobiegających praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

20. Przygotowanie regulaminu zarządzania konfliktami interesów.

21. Przygotowanie regulaminu inwestowania przez osoby powiązane ze Spółką lub na ich rachunek w instrumenty finansowe.

22. Sporządzenie listy maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

23. Przygotowanie wzorów oświadczeń o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub nabywane akcje Spółki , w przypadku gdy akcjonariuszami Spółki będą osoby fizyczne posiadające co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.

24. Przygotowanie i załatwienie wszystkich spraw związanych z zawarciem umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o uczestnictwo w systemie rekompensat.

Dodatkowe procedury i regulaminy

B. Dodatkowe procedury i regulaminy, inne niż dołączone do wniosku, niezbędne do uruchomienia działalności maklerskiej.

1. Opracowanie systemu audytu wewnętrznego (proponujemy przygotowanie regulaminu audytu wewnętrznego).

2. Opracowanie procedur wewnętrznych regulujących dostęp do systemów informatycznych Spółki oraz kontrolę tego dostępu.

3. Przygotowanie polityki działania w najlepszym interesie klienta.

4. Przygotowanie polityki przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych (Polityka zachęt).

5. Przygotowanie Polityki klasyfikacji klientów.

6. Przygotowanie informacji o domu maklerskim i usługach maklerskich, które mają być świadczone na rzecz klientów,

7. Przygotowanie ogólnego opisu instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe.

8. Przygotowanie ankiet służących do oceny odpowiedniości usług maklerskich dla klientów wraz z algorytmem oceny.

9. Przygotowanie kompletu procedur dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym również w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym – opracowanie planów utrzymania ciągłości działania zapewniających ciągłe i niezakłócone działanie Spółki oraz planów awaryjnych służących zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej działalności Spółki i ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych mogących poważnie zakłócić tę działalność.

10. Przygotowanie kompletu procedur dotyczących obliczania wymogów kapitałowych w ramach I Filara i szacowania skali działalności.

11. Przygotowanie kompletu procedur dotyczących szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału.

12. Przygotowanie Polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla kadry kierowniczej domu maklerskiego.

Harmonogram i etapy prac

C. Harmonogram i etapy prac

1. Etap I. Podpisanie umowy, a następnie przygotowanie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z kompletem wymaganych przepisami prawa dokumentów / przy założeniu pełnego zaangażowania Zleceniodawcy w dostarczaniu wsadu merytorycznego do wymaganych dokumentów etap ten powinien potrwać od 6 do 8 tygodni /.

2. Etap II. Po akceptacji treści wniosku przez Zleceniodawcę złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego / szacowny czas na akceptację wniosku – od 1 do 2 tygodni /.

3. Etap III. Procedowanie wniosku przed urzędem KNF – prowadzenie korespondencji z urzędem, udział w spotkaniach, przygotowywanie dodatkowych dokumentów do wniosku, zmiana treści i wyjaśnienia do złożonych dokumentów / praktyka ostatnich lat pokazuje, że etap ten trwa w zależności od stopnia komplikacji wniosku i częstotliwości posiedzeń KNF od 26 do 52 tygodni /. Etap ten kończy się decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Etap IV. W przypadku decyzji pozytywnej następuje etap przygotowania domu maklerskiego do rozpoczęcia działalności. Na tym etapie należy przygotować i wprowadzić wszystkie procedury, o których mowa w punkcie B tj. „dodatkowe procedury i regulaminy, inne niż dołączone do wniosku, niezbędne do uruchomienia działalności maklerskiej.” / zgodnie z ustawą dom maklerski ma 12 miesięcy na rozpoczęcie działalności /. Etap ten kończy się w dniu rozpoczęcia działalności przez dom maklerski.

5. Etap V. Współpraca z domem maklerskim w trakcie prowadzenia działalności maklerskiej – możliwe opcje:

doradztwo nadzorczo– regulacyjne dla zarządu lub inspektora nadzoru / ryczałt miesięczny za pulę godzin do wykorzystania / — połączone ewentualnie za dodatkową opłatą z funkcją audytora wewnętrznego / plus ustalona kwota /.

[nie ma żadnych ograniczeń w określeniu parametrów wybranych opcji współpracy]

 

Copyright © 2015 ProFuturity Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.