Zarząd

_DSC4078-Darek-BW-for-web

Wysokiej klasy specjalista w zakresie rynków finansowych, zwłaszcza rynku kapitałowego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów. Następnie związał się na ponad piętnaście lat z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, do momentu zakończenia jej funkcjonowania we wrześniu 2006 r. Przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Domów Maklerskich, a następnie został dyrektorem Departamentu Nadzoru Rynku. W Komisji Nadzoru Finansowego był dyrektorem Departamentu Pośredników Finansowych. Przez jedenaście lat był członkiem, a następnie Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych. W 2000 roku pełnił funkcję doradcy ministra skarbu do spraw reprywatyzacji.

Podczas pracy w organie nadzoru nad rynkiem kapitałowym m.in. współtworzył regulacje dotyczące funkcjonowania firm inwestycyjnych, wdrażające dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego, w zakresie usług finansowych. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi za prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W latach 2007-2010 był członkiem zarządu w domu maklerskim „Opera” oraz inspektorem nadzoru w towarzystwie funduszy inwestycyjnych „Opera”. Obecnie współzałożyciel i prezes zarządu „ProFuturity” sp. z o.o.

Zapalony wędkarz. Interesuje się filozofią i historią.

Zmarł 10 września 2021 r.

R.I.P

Jarek

Wysokiej klasy specjalista w zakresie rynków finansowych, zwłaszcza rynku kapitałowego. Doktor nauk ekonomicznych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 1992. Ostatni przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd / 2004 -2006 /. Był związany z tą instytucją od momentu jej powstania w 1991 do dnia zakończenia jej misji 19 września 2006. Będąc przewodniczącym KPWiG był również członkiem Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Reprezentował KPWiG w pracach komitetu wykonawczego IOSCO / International Organisation of Securities Commissions / oraz na posiedzeniach plenarnych CESR / Committee of European Securities Regulators /. Podczas pracy w Komisji był Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych, a następnie Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Ostatnie trzy lata pracował w Komisji Nadzoru Finansowego – na początku jako doradca przewodniczącego, a następnie jako ekspert w pionie nadzoru bankowego. W KNF był jednym z liderów projektu budowy systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka / przygotowanie podręczników BION ( Badanie i ocena nadzorcza) dla wszystkich nadzorowanych sektorów rynku /, a także reprezentował komisję na posiedzeniach plenarnych CESR. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w radach nadzorczych domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.  Obecnie współzałożyciel i wiceprezes zarządu „ProFuturity sp. z o.o.”

Poza sprawami rynków finansowych gra w piłkę nożną i fotografuje.  

Witek
Wysokiej klasy specjalista w zakresie rynku kapitałowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Finansów SGPiS. Odbył szkolenie w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych z zakresu rynków wschodzących. Karierę zawodowa rozpoczął w Ministerstwie Finansów. Od 1991 r. związany z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. W Komisji Papierów Wartościowych (później Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) pełnił kolejno funkcje: naczelnika wydziału maklerów i doradców, zastępcy dyrektora Biura Domów Maklerski i Funduszy Powierniczych oraz dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych. W 2004 r. został zastępcą przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.  W Komisji Nadzoru Finansowego do czerwca 2010 dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, rynkiem towarowym oraz instytucjami infrastruktury rynku kapitałowego.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu rynku kapitałowego, a w szczególności związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych.
W latach 1991 – 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych, a w latach 2007 r. –  2010 r. jej Przewodniczącym.
Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.
Obecnie udziałowiec i wiceprezes zarządu ProFuturity. Lubi podróże.

Wysokiej klasy specjalista w zakresie rynków finansowych, zwłaszcza rynku kapitałowego. Absolwent Wydziału Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz Studiów Podyplomowych Prawa Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w ERSTE Securities Polska S.A. jako Audytor Wewnętrzny, by po kilku latach przejąć funkcje Inspektora Nadzoru i Risk Managera. Po 8 latach spędzonych w ERSTE pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Compliance i Legal w kilku innych domach maklerskich. Obecnie, od połowy 2020 roku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Regulacji i Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnego za m.in. zgodność działalności z prawem, zarządzanie ryzykiem, odpowiada również za dział prawny, HR i Administracji.

Podczas swojej dotychczasowej kariery brał udział w szeregu ciekawych projektów, m.in. utworzenia domów maklerskich, TFI czy asset management oraz był odpowiedzialny implementację szeregu wymogów prawnych, w tym m.in. MiFID, MiFID II, pakiet przepisów CDR, CSR i FATCA. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych.

Interesuje się sportem i nowymi technologiami.