Fundusze inwestycyjne

Oferta usług dla sektora funduszy inwestycyjnych

1. Podmioty startujące

1.1. Przygotowanie kompletnego wniosku na założenie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ( praktyka pokazuje, że złe rozwiązania przyjęte na tym etapie istotnie utrudniają jego sprawne procedowanie )

1.2. Prowadzenie wniosku przed Komisją Nadzoru Finansowego

1.3. Przygotowanie TFI do rozpoczęcia działalności ( po uzyskaniu pozytywnej decyzji KNF )

2. Podmioty prowadzące działalność

2.1 Usługi doradztwa / konsultingu w zakresie nadzorczo – regulacyjnym. Odbiorcami usługi jest zarząd tfi oraz inspektor nadzoru. W ramach usługi dajemy wsparcie merytoryczne przy rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem TFI i zarządzaniem funduszami, w tym m.in.:

– relacje z KNF ( korespondencja, kontrole, spotkania, raporty nadzorcze, etc.)

– wszelkie sprawy regulacyjne i proceduralne ( np. zmiany regulacji w związku ze zmianami przepisów prawa, wytycznymi i zaleceniami KNF lub ESMA )

– wszelkie problemy pojawiające się w trakcie kontroli wewnętrznych lub audytów wewnętrznych.

2.2 Usługi dodatkowe na bazie jednorazowych zleceń np.:

1. Jednostkowe i tematyczne audyty wewnętrzne wynikające z planu audytu np. procesu inwestycyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, etc.

2. Przygotowanie i prowadzenie wniosku o rozszerzenie działalności TFI do KNF.

Koszt usługi w zależności od ilości i złożoności prac związanych z jej wykonaniem – do negocjacji.

3. Wnioski na otwarcie funduszu inwestycyjnego

3.1. Przygotowanie kompletnego wniosku na fundusz inwestycyjny ( statut, prospekt, skrót prospektu, strategie inwestycyjne, etc. )

4. Pomoc przy otwieraniu zamkniętych funduszy inwestycyjnych

4.1. Przygotowanie koncepcji funduszu

4.2. Przygotowanie statutu

5. Wnioski na dystrybucję jednostek uczestnictwa

6. Pomoc w znalezieniu / zmianie agenta transferowego, banku depozytariusza

7. Specjalistyczne szkolenia ( szyte na miarę potrzeb klienta) w zakresie spraw nadzorczych i regulacyjnych

8. Pomoc w znalezieniu wysoko kwalifikowanych pracowników ( członkowie zarządu, inspektorzy nadzoru, audytorzy wewnętrzni.

9. Inne zlecone prace;-)

Copyright © 2015 ProFuturity Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.