Oferta

Profesjonalnie budujmy przyszłość…

Nasza oferta jest bardzo szeroka. Zarówno, jeśli chodzi o potencjalnych klientów jak i zakres prac, których możemy się podjąć. Klienci, to wszystkie podmioty działające, bądź zamierzające rozpocząć działalność, na rynkach finansowych, zaś zakres prac dotyczy pomocy w rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych z tą działalnością. Na rynku kapitałowym jesteśmy od początku. Dobrze wiemy, że działalność na rynkach regulowanych wymaga rozwiązywania oprócz normalnych biznesowych problemów wielu dodatkowych, specyficznych dla tego typu rynków problemów regulacyjnych i nadzorczych. Małe problemy nierozwiązane we właściwym czasie wracają zazwyczaj jako znacznie większe i bardziej skomplikowane. My pomagamy rozwiązywać jedne i drugie.
Posiadamy potencjał pozwalający na prowadzenie samodzielnych projektów od początku do końca jak też możemy podjąć się prac związanych z wykonaniem określonych modułów większych projektów realizowanych przez inne podmioty.
Poniżej przedstawiamy część z naszej oferty. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt bezpośredni z naszym biurem.

 

Doradztwo dotyczące działalności firm inwestycyjnych (domów maklerskich)

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu związanego z utworzeniem firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego, firmy zarządzającej, firmy doradczej) – w tym m.in. przygotowanie dokumentacji założycielskiej i organizacyjnej wymaganej przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, weryfikacja dokumentów przygotowanych przez inne podmioty, pomoc przy rekrutacji kadry zarządzającej i pracowników, pomoc w znalezieniu wymaganych prawem partnerów biznesowych, pomoc w znalezieniu lokalizacji, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, etc.
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu związanego z wpisem na listę agentów firmy inwestycyjnej, czy też zawiadomieniem o przekroczeniu wskazanych prawem progów udziałów w domu maklerskim.

W przypadku działających już domów maklerskich m.in.:

–  przygotowanie i weryfikację regulacji wewnętrznych wymaganych przepisami prawa,

– doradztwo i szkolenia w zakresie m.in.: kontroli wewnętrznej ( compliance ) i audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem (identyfikacja, pomiar, ograniczenie i zarządzanie ryzykiem ), dyrektyw MiFID, MiFID II i CRD, a także wykonywania obowiązków informacyjnych (nadzorczych i rynkowych),

– wykonanie zleconych badań z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego,

– przygotowanie do BION,

– przygotowanie i sprawdzanie poprawności wniosków w/s rozszerzenia działalności do organu nadzoru ( KNF ),

– pomoc w rekrutacji i przeszkoleniu nowych pracowników.

 

Doradztwo dotyczące działalności Towarzystw Funduszy inwestycyjnych ( TFI ) i funduszy inwestycyjnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu związanego z utworzeniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych – w tym m.in. przygotowanie dokumentacji założycielskiej i organizacyjnej wymaganej przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, weryfikacja dokumentów przygotowanych przez inne podmioty, pomoc przy rekrutacji kadry zarządzającej i pracowników, a także pomoc w znalezieniu wymaganych prawem partnerów biznesowych, odpowiedniej lokalizacji oraz przeszkoleniu kadry kierowniczej i pracowników, etc.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu związanego z utworzeniem otwartego funduszu inwestycyjnego – w tym m.in. przygotowanie statutu funduszu, prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, weryfikacja poprawności wniosku do organu nadzoru, weryfikacja zgodności z prawem przygotowanej kampanii reklamowej, etc.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu związanego z utworzeniem zamkniętych funduszy inwestycyjnych – w tym m.in. przygotowanie „szytych na miarę” statutów funduszy, pomoc w znalezieniu zarządzającego funduszem, weryfikacja poprawności wniosku do organu nadzoru, etc.

Przeprowadzenie procesu uzyskania zezwolenia na prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność oferujemy m.in. przygotowanie i weryfikację regulacji wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, doradztwo i szkolenia w zakresie: wykonywania obowiązków informacyjnych / nadzorczych i rynkowych /, przygotowania się do kontroli, zarządzania ryzykiem / identyfikacja, pomiar, ograniczenie i zarządzanie / etc., a także sprawdzenie poprawności wniosków do organu nadzoru. Pomagamy również w rekrutacji i szkoleniu zarówno kadry kierowniczej jak I nowych pracowników.

 

Pozostałe doradztwo ekonomiczne i finansowe

Przygotowanie i przeprowadzenie innych projektów wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego (firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, emitentów, organizatorów rynku, instytucji rozliczeniowych i organów nadzoru).
Podejmiemy się również spraw trudnych, nietypowych i jednostkowych.

Mamy bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, a zwłaszcza kapitałowych, i można nam zaufać.

 Copyright © 2015 ProFuturity Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.